మాఘమాసపు అడవి

Reading Time: < 1 minute
మాఘమాసపు అడవి, ఎం.గ్రాహమ్స్ నీటిరంగులు, ఏ 4

8-2-2023

2 Replies to “మాఘమాసపు అడవి”

 1. శిశిర నీహారపటల మచ్చెరువుగాగ
  అని చిన్నప్పుడు ఆరోతరగతిలో ఓ పాఠం చదివిన జ్ఞాపకం.

  మువ్వ
  మాఘాటవి
  గతం ఒలుస్తూ
  భవిత తొలుస్తూ

Leave a Reply

%d bloggers like this: