నీ శిల్పివి నువ్వే

మార్కస్ అరీలియస్ మెడిటేషన్స్ మీద ఈ రెండువారాల పాటు నా ఆలోచనలు పంచుకోడానికి ప్రోత్సాహమిచ్చిన మీకు నా ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు వీటిని ఇలా పుస్తకరూపంలో మీకు అందిస్తున్నాను. ఇందులో చివరలో కొందరు మిత్రుల స్పందనలు కూడా చేర్చుకున్నాను. అందుకు వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.

అరీలియస్ ఎటువంటి సాత్త్వికజీవితం గురించి మాట్లాడేడో అటువంటి జీవితం జీవిస్తున్నవాళ్ళు నా సమకాలికుల్లో జయతి, లోహి. వారికి ఈ పుస్తకం కానుక చేస్తున్నాను.

ఈ పిడిఎఫ్ మీరు ఫోన్లో, టాబ్ లో, సిస్టమ్ లో ఎక్కడేనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీ స్నేహితులకీ, యువతీ యువకులకీ మెయిల్లో గాని లేదా వాట్సప్ లో గాని, మీ శుభాకాంక్షల్తో పంపిస్తే, ఈ ఆలోచనలు మరొక పదిమందికి చేరితే నాకు సంతోషమనిపిస్తుంది.

16-11-2022

2 Replies to “నీ శిల్పివి నువ్వే”

Leave a Reply

%d bloggers like this: