ప్రేమ లేఖ

ఎవరన్నా నాకో ప్రేమలేఖరాస్తే బాగుణ్ణనీ, దాన్ని నా గుండెలో కుట్టిపెట్టుకోవాలనీ నా జీవితకాలం పొడుగునా ఎదురుచూసాను. ఎన్నేళ్ళు గానో ఎదురు చూసిన ఆ ఉత్తరం ఇన్నాళ్లకు నిన్న గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలం టిక్కబాయిలో నా చేతికందింది.

~

సహృదయునికి ప్రేమ లేఖ

‘ప్రశ్నభూమి’ మీద నిలబడి ‘నిర్వికల్ప సంగీత’మాలపిస్తున్న శ్రీ వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు గారికి!నమస్కరిస్తూ..

ఈ వనభూమి రాస్తున్న ఒక ప్రేమలేఖ ఇది.

ఈ కొండలకి మీరే ఋణపడి ఉన్నారో! ఈ కొండలే మీకు ఋణపడి ఉన్నాయో గాని మీ రాక ఈ నేలకి ఒక మెలకువనిచ్చింది.

‘కోకిల ప్రవేశించే కాలం’ లో ‘పాటలు పుట్టిన తావు’ల్నీ అన్వేషిస్తున్న అన్వేషీ! రాముని కోసం ఎదురు చూసిన శబరిలా ఈ అడవులు మీ రాక కోసం ఎన్నాళ్ళు ఎదురు చూసేయో!

ఈ గాలి మిమ్మల్ని శ్వాసించింది.

ఈ నేల మిమ్మల్ని గానం చేసింది.

ఈ అడవి మిమ్మల్ని వేణువుని చేసింది.

ఆ గానం విశ్వవ్యాప్తమై

నిర్వికల్ప సంగీతమై ఇక్కడ వెలుగు దారుల్ని పరిచింది.

‘కోకిల ప్రవేశించే కాలం’లో అడవి ఆ వెలుతురు గానాన్ని ఆస్వాదిస్తోంది.

మా కోసం కొన్ని కలలు కని

ఎన్నో మెలకువలు మాకు నేర్పిన మీకు ఈ నేల ఋణపడి ఉంటుంది.

మీ తలపులతో ఎప్పటికీ తలలూపుతూనే ఉంటాయి ఈ అడవి కొమ్మలు, ఇక్కడ మీ అడుగుపడిన ప్రతి తావూ తావులు విరజిమ్మే అక్షర పుష్పమై మాలో నిత్య చైతన్యమై నిలిచే ఉంటుంది.

కొండ మీద అతిథీ!

‘నీటి రంగుల చిత్ర ‘ కారుడా!

ఇక్కడి మనసుల మీద తైల వర్ణమై నిలిచి ఎన్నటికీ చెరిగిపోని హరిత చిత్రమై నిలిచి ఉంటారు.

మీ ‘పునర్యానం ‘ కోసం ఎదురు చూస్తుందీ అడవి.

 

మీ

ప్రేమికులు, పిల్లలు

గిరిజనసంక్షేమ ఆశ్రమ పాఠశాల

టిక్కబాయి

తేది 25-3-2022.

26-3-2022

Leave a Reply

%d bloggers like this: