మా నాన్న ఇక లేడు

నిన్న అర్థరాత్రి పార్వతి గారినుంచి మెసేజి. ‘మా నాన్న ఇక లేడు’ అని.

నా మనసు చాలా బ్లాంక్ గా ఉంది. మా నాన్న పోయినప్పటిలాగా, మా అమ్మ పోయినప్పటిలాగా.

12-8-2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s