సాహిత్యమంటే ఏమిటి

s1

సాహిత్యవిశ్లేషణ లో భాగంగా 2000 నుంచి 2009 మధ్యకాలంలో రాసిన వ్యాసాలు,ముందుమాటలు, సమీక్షలు, ప్రసంగపాఠాలు ఏరి కూర్చిన సంపుటం. ఈ పుస్తకం పూజ్యులు శ్రీ సి.వి.కృష్ణారావుకి అంకితం.

ఈ పుస్తకం చదవాలనుకున్నవారు ఈ కింది లింక్ తెరవొచ్చు.

sahityamamte emiti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s