సాహిత్యమంటే ఏమిటి

Reading Time: < 1 minute

s1

సాహిత్యవిశ్లేషణ లో భాగంగా 2000 నుంచి 2009 మధ్యకాలంలో రాసిన వ్యాసాలు,ముందుమాటలు, సమీక్షలు, ప్రసంగపాఠాలు ఏరి కూర్చిన సంపుటం. ఈ పుస్తకం పూజ్యులు శ్రీ సి.వి.కృష్ణారావుకి అంకితం.

ఈ పుస్తకం చదవాలనుకున్నవారు ఈ కింది లింక్ తెరవొచ్చు.

sahityamamte emiti

Leave a Reply

%d bloggers like this: