మోహనరాగం: హైకూ

Basho'sPainting

హైకూ అంటే చంద్రుణ్ణి చూపించే వేలు అని ఇస్మాయిల్ ఎందుకన్నారు? హైకూ ప్రక్రియగురించి ఉదాహరణల్తో వివరిస్తూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Basho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s