మోహనరాగం: హైకూ

Reading Time: < 1 minute

Basho'sPainting

హైకూ అంటే చంద్రుణ్ణి చూపించే వేలు అని ఇస్మాయిల్ ఎందుకన్నారు? హైకూ ప్రక్రియగురించి ఉదాహరణల్తో వివరిస్తూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Basho

Leave a Reply

%d bloggers like this: