మోహనరాగం: హేమంతం

102

‘ఋతువులన్నింటిలోకీ నీకెంతో ఇష్టమయిన హేమంతం వచ్చింది చూడు’ అంటాడు లక్ష్మణుడు రాముడితో. ఎందుకో వివరిస్తూ వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో కోసం’మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: