మోహనరాగం: హాస్యరసం

Reading Time: < 1 minute

comedy-masks

సాహిత్యంలో హాస్యరసం గురించి ఉదాహరణల్తో వివరిస్తూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: