శ్రీ అరవింద సరిత్సాగరం

a1

శ్రీ అరవిందుల శతాబ్ది సందర్భంగా వెలువరించిన సమగ్రసాహిత్యంలో మొదటి 15 సంపుటాలపైనా శ్రీమతి ప్రేమా నందకుమార్ గారు రాసిన పరిచయవ్యాసలను శ్రీ చింతగుంట సుబ్బారావుగారు అనువదించారు. వాటిని చీరాలకు చెందిన రావి మోహనరావుగారు పుస్తకంగా వెలువరించారు. ఆ పుస్తకం ఆవిష్కరణ సందభంగా 15-8-2018 న వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చీరాలలో చేసిన ప్రసంగం. శ్రీ అల్లుభాస్కర రెడ్డిగారి సౌజన్యం.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s