మోహనరాగం: సూఫీ తత్త్వం

rose

మోహనరాగం ప్రసంగపరంపరలో భాగంగా సూఫీ తత్త్వాన్ని వివరిస్తూ 2007 లో వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s