మోహనరాగం: సూఫీ తత్త్వం

rose

మోహనరాగం ప్రసంగపరంపరలో భాగంగా సూఫీ తత్త్వాన్ని వివరిస్తూ 2007 లో వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: