మోహనరాగం: శిశిరఋతువు

Reading Time: < 1 minute

buson samidare

శిశిరవసంతాల మధ్యవచ్చే విచిత్రమధురమైన మార్పు ని పట్టుకున్నాడు బాలగంగాధర తిలక్. కవిత్వంలో శిశిరఋతువును వర్ణిస్తూ వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Drawing: Yosa Buson

Leave a Reply

%d bloggers like this: