మోహనరాగం: శిశిరఋతువు

buson samidare

శిశిరవసంతాల మధ్యవచ్చే విచిత్రమధురమైన మార్పు ని పట్టుకున్నాడు బాలగంగాధర తిలక్. కవిత్వంలో శిశిరఋతువును వర్ణిస్తూ వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Drawing: Yosa Buson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s