మోహనరాగం: రూమీ కవిత

rumi1

రాజకీయ అమెరికా రాజకీయ ఆఫ్గనిస్తాన్ మీద బాంబులు కురిపిస్తే, సాంస్కృతిక ఆఫ్గనిస్తాన్ సాంస్కృతిక అమెరికా మీద పూలవాన కురిపించింది. ఏ విధంగానో వివరిస్తున్నారు రూమీ పైన వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s