మోహనరాగం: మహాప్రస్థానం

maha

 

 

 

 

 

 

 

‘నా అకాశాలను లోకానికి చేరువగా, నా ఆదర్శాలను సోదరులంతా పంచుకునే వెలుగుల రవ్వల జడిగా’ తన కవితను అర్పిస్తానన్నాడు శ్రీశ్రీ. మహాప్రస్థానంలో ఆ ఆశయాల సాఫల్యం ఏ మేరకు సిద్ధించిందో వివరిస్తున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s