మోహనరాగం: ప్రవక్త

jibran1

దాంపత్యమంటే కలిసి ఉండటమే కాని, వీణాతంత్రుల్లాగా, ఒకింత విడిగా ఉండటం కూడా అంటాడు జిబ్రాన్. ఆయన సుప్రసిద్ధ కావ్యం ‘ప్రవక్త’ గురించి ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Kahlil Jibran

2 Replies to “మోహనరాగం: ప్రవక్త”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s