మోహనరాగం: ప్రవక్త

jibran1

దాంపత్యమంటే కలిసి ఉండటమే కాని, వీణాతంత్రుల్లాగా, ఒకింత విడిగా ఉండటం కూడా అంటాడు జిబ్రాన్. ఆయన సుప్రసిద్ధ కావ్యం ‘ప్రవక్త’ గురించి ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Kahlil Jibran

2 Replies to “మోహనరాగం: ప్రవక్త”

Leave a Reply

%d bloggers like this: