మోహనరాగం: నాయనార్లు

shiva1

ప్రాచీన సంగం కవిత్వం ఏర్పరచిన కవిసమయాల పాదులో శివాన్వేషణ చేసిన నాయన్మార్ల పారవశ్యపూరిత కవిత్వం గురించి వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో కోసం’మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s