మోహనరాగం: నాయనార్లు

shiva1

ప్రాచీన సంగం కవిత్వం ఏర్పరచిన కవిసమయాల పాదులో శివాన్వేషణ చేసిన నాయన్మార్ల పారవశ్యపూరిత కవిత్వం గురించి వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో కోసం’మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: