మోహనరాగం: కొత్త సంవత్సరం

new year

కొత్త సంవత్సరం అడుగుపెడుతున్నవేళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కవుల మనోభావాల్ని తలుచుకుంటూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: