మోహనరాగం: ఉపనిషత్తులు

upa1

ఈ జీవితంలో మనిషి కోరుకోవలసినవి అభయం, ఆనందం, అమృతం అంటున్నాయి ఉపనిషత్తులు అని అంటున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో కోసం’మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

arrow

Painting: Bireswar Sen

One Reply to “మోహనరాగం: ఉపనిషత్తులు”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s