మోహనరాగం:రాయప్రోలు సుబ్బారావు

rayaprolu

‘ఏ మంచి పూవులన్ ప్రేమించినావొ నిను మోచె నీ తల్లి కనకగర్భమున.’ తేనెలొలికే ఈ మాటలు పలికిన ఆధునిక తెలుగు కవితా వైతాళికుడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు పైన వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Abanindranath Tagore

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s