మోహనరాగం:రాయప్రోలు సుబ్బారావు

Reading Time: < 1 minute

rayaprolu

‘ఏ మంచి పూవులన్ ప్రేమించినావొ నిను మోచె నీ తల్లి కనకగర్భమున.’ తేనెలొలికే ఈ మాటలు పలికిన ఆధునిక తెలుగు కవితా వైతాళికుడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు పైన వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Abanindranath Tagore

Leave a Reply

%d bloggers like this: