మోహనరాగం: నవలాప్రక్రియ

 

miro

ఒకప్పుడు ఇతిహాసాలు పోషించిన పాత్ర ఆధునిక కాలంలో నవల పోషిస్తుంది అంటారు విమర్శకులు. ఆ నేపథ్యంలో తెలుగు నవల గురించి ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: John Miro, 1933

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s