మోహనరాగం: మానవతావాదం

Reading Time: < 1 minute

ra

మానవతావాదం పుట్టుపూర్వోత్తరాలు, వికాసాన్ని వివరిస్తూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: A detail from Raphael

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: