భావన: సువార్త

a2

ఆకాశవాణి, హైదరాబాదు కేంద్రం వారి సుప్రభాత ‘భావన ‘ కోసం సువార్తల సందేశం గురించి వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: “Peter and John running to the tomb” by Eugène Burnand

Leave a Reply

%d bloggers like this: