మోహనరాగం: బాలసాహిత్యం

child1

‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో  వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగపరంపరలో బాలసాహిత్యం మీద ప్రసంగం, వినండి.

arrow

Painting: Detail from John Singer Seargent

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s