మోహనరాగం: బాలసాహిత్యం

Reading Time: < 1 minute

child1

‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో  వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగపరంపరలో బాలసాహిత్యం మీద ప్రసంగం, వినండి.

arrow

Painting: Detail from John Singer Seargent

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: