మోహనరాగం: ప్రేమ

pr

ప్రేమతత్త్వాన్నీ, కవిత్వంలో ప్రేమ చిత్రణనీ వివరిస్తూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: