మోహనరాగం: దాశరథి కవిత

Dararathi_krishnamacharya

‘ఏను కవితన్ వరియించలేదు, తానె వరియించె కవితల రాణి నన్ను’ అని గానం చేసిన దాశరథి కవిత్వాన్ని తలుచుకుంటూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s