మోహనరాగం: దాశరథి కవిత

Dararathi_krishnamacharya

‘ఏను కవితన్ వరియించలేదు, తానె వరియించె కవితల రాణి నన్ను’ అని గానం చేసిన దాశరథి కవిత్వాన్ని తలుచుకుంటూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: