మోహనరాగం: జీవితోత్సవం

Reading Time: < 1 minute

s2

జీవితాన్ని ఒక ఉత్సవసదృశంగా జీవించడమెట్లానో, ఎందుకో వివరిస్తున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహన రాగం’ శీర్షికన 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

Leave a Reply

%d bloggers like this: