మోహనరాగం: జీవితోత్సవం

s2

జీవితాన్ని ఒక ఉత్సవసదృశంగా జీవించడమెట్లానో, ఎందుకో వివరిస్తున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహన రాగం’ శీర్షికన 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s