మోహనరాగం: గాంధీజీ భక్తితత్త్వం

apr08-lead-darj-dandi

గాంధీజీ కవిత్వం అనువదించాడా? అవును. యెరవాడ జైల్లో ఉన్నప్పుడు భారతీయ భక్తికవుల నుంచి ఆయన చేసిన అనువాదాల్ని వివరిస్తూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Nandlal Bose

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s