మోహనరాగం: కృతజ్ఞతా సమర్పణ

lotus-flower-and-bud

2007 లో ‘మోహనరాగం’ పేరిట చేసిన సాహిత్య ప్రసంగ పరంపర ముగిస్తూ వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు శ్రోతలకి సమర్పించిన కృతజ్ఞతలు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: