మోహనరాగం: కృతజ్ఞతా సమర్పణ

lotus-flower-and-bud

2007 లో ‘మోహనరాగం’ పేరిట చేసిన సాహిత్య ప్రసంగ పరంపర ముగిస్తూ వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు శ్రోతలకి సమర్పించిన కృతజ్ఞతలు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s