మోహనరాగం: ఏకాంతసేవ

ekamta

ఆధునిక తెలుగు కవిత్వంలో వేంకట పార్వతీశ్వరయుగమొకటి ఉండేదని కృష్ణశాస్త్రి ఎందుకన్నాడు? వేంకటపార్వతీశ్వరుల ఏకాంతసేవను వివరిస్తూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: