వందేళ్ళ తెలుగుకథ

100 t katha

ఇరవయ్యవశతాబ్దిలో వికసించిన తెలుగు కథ పరిణామాన్ని పరిచయం చేస్తూ, వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ఏరికూర్చిన ప్రతినిధికథలుగా చెప్పదగ్గ 26 కథల సంకలనం. గురజాడ అప్పారావు ‘మీ పేరేమిటి’ (1910) నుంచి గోపిని కరుణాకర్ ‘బారతం బొమ్మలు’ (1999) దాకా దాదాపు ఒక శతాబ్దకాలంపాటు తెలుగుకథలో సంభవించిన స్థూల, సూక్ష్మ పరిణామాల్ని దశాబ్దాల వారిగా వివరిస్తూ, text నీ, context నీ జమిలిగా అల్లిన అద్వితీయ ప్రయత్నం.

ఈ పుస్తకం అన్ని పుస్తక విక్రయకేంద్రాల్లోనూ లభిస్తున్నది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s