ప్రత్యూష పవనాలు

07

ప్రత్యూషపవనంలాగా కొత్త ఆలోచనల్ని, కొత్త జీవితేచ్ఛని కలిగించడం కోసం వివిధ తత్త్వవేత్తల రచనలనుంచి ఎంపికచేసి అనువదించిన వ్యాసగుచ్ఛం ఈ ‘ప్రత్యూష పవనాలు’. 1996 లో ఎమెస్కో ప్రచురించిన ఈ పుస్తకం ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s