డా. ధేనువకొండ శ్రీరామమూర్తి

306

డా. ధేనువకొండ శ్రీరామమూర్తిగారు లేరంటే చాలా బాధగా ఉంది. సహృదయుడు, సున్నితమనస్కుడు. మాటలోనూ, నడవడికలోనూ కూడా గొప్ప సంస్కారి. సున్నితమైన కవిత్వం చెప్పాడు. మాకు దూరపు బంధువు కూడా. కాని నాలుగైదు సార్లు మాత్రమే కలుసుకోగలిగాను. ఆయన రాసిన కవిత్వసంపుటి ఆవిష్కరణ సభలో ఆ కవిత్వం గురించి మాట్లాడేను కూడా. కాని, మరికొన్ని సార్లు కలుసుకోగలిగి ఉంటే బాగుండేది.

18-8-2017

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version
%%footer%%