దేహాల సుగంధం

121

సాదత్ హసన్ మంటో రాసిన ‘బూ’ కథని ఆయన సమకాలికుడైన ఒక అభ్యుదయ రచయిత విమర్శించాడు. ఈ కథ సాధించగల సామాజిక ప్రయోజనమేమిటని అడిగాడు. కాని ఈ కథ నేను చదివిన అత్యంత కవితాత్మకమైన కథల్లో ఒకటి. మానవజీవితపు తాజాదనాన్ని, దేహాల సుగంధాన్ని ఆఘ్రాణించగలిగినవాడు మాత్రమే ఇట్లాంటి కథ రాయగలుగుతాడు. ఈ కథ చదివినంతసేపూ, అనువాదం చేస్తున్నంతసేపూ కూడా నా ఒంట్లో అడ్రినలీన్ చివ్వున పోంగుతూనే ఉంది.

13-10-2013

Leave a Reply

%d bloggers like this: